PLAČE

Komu je namenjen?

 • računovodjem

 • zaposlenim v kadrovskih službah

 • poslovnim sekretarjem, delovodjem in sodelujočim v procesu


Prednosti:

 • Celovitost - vse informacije povezane s kadrovsko evidenco so zbrane na enem mestu in uporabniku takoj dostopne

 • Enostavnost uporabe - uporaba paketa je za uporabnika enostavna. Vsak podatek se vnese samo enkrat, poročila in obrazci se pripravljajo avtomatično

 • Povezljivost - paket omogoča povezljivost pri oddaji poročil in obrazcev (eDavki, e-Vem) kot tudi povezljivost z ostalimi programskimi rešitvami, čitalci delovnega časa...

 • Poročila, analize ter odločbe - paket omogoča pripravo različnih poročil in analiz. Prav tako lahko enostavno pripravite različne odločbe za zaposlence

 • Opomniki - programska rešitev vas lahko opozarja na pomembne dogodke povezane s kadrovsko evidenco (potek pogodbe o zaposlitvi, veljavnost zdravstvenih pregledov, veljavnost delovnih dovoljenj...)


Vsebina rešitve

Plače

Modul Plače je namenjen vsem uporabnikom iz gospodarskih družb (d.o.o., d.n.o., d.d.), samostojnim podjetnikom – posameznikov ter uporabnikom v javnemu sektorju (v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS).

Rešitev Plače omogoča tudi pripravo obračuna prispevkov za nosilce dejavnosti oziroma lastnike podjetij. Prav tako je možno plače obračunavati za invalide, nerezidente, zaposlenim, za katere ste drugi delodajalec, zaposlenim na individualni pogodbi, zaposlenim preko javnih del, vajencem ter zaposlenim z benifikacijo.


Načini izvajanja obračunov Plač

Obračun Plač lahko izvajate na različne načine, in sicer:

 • vnos v urah, modul na osnovi določene urne postavke zaposlenega izračuna bruto plačo za vsako postavko

 • bruto znesek postavke

 • neto znesek postavke (bruto-prispevki)

 • neto neto znesek (bruto-prispevki-dohodnina)

 • vnos v procentu (%), vrednost te postavke modul izračuna samodejno

 • paketni obračun plač za vse zaposlene naenkrat

 • uvoz obračunskih podatkov iz Excelovih dokumentov

 • kopiranje obračun med meseci

 • omogoča tudi drugačne oblike obračuna

  • dogovorjena plača


Vsaka od obračunskih postavk (redno delo, dopust, nadure itd.) je prosto nastavljiva  v smislu načina vnosa, načina obračuna dohodnine, kategorij, ki se na to postavko obračunajo (prispevki iz, prispevki na, dohodnina), ter pozicije na REK-1 in M4.


Samodejno obračunavanje Plač

Pri obdelavi obračuna Plač modul na osnovi vnešenih obračunskih podatkov samodejno obračuna Plače z upoštevanjem vseh olajšav in odtegljajev (krediti, zavarovanja, dodatno pokojninsko zavarovanje itd.), obenem pa (lahko) obračuna tudi razliko do minimalne plače in najnižje osnove za obračun prispevkov (vsako posebej), v primerih, ko je to potrebno. Ko je obračun izvršen, modul samodejno pripravi plačilne naloge in vse pripadajoče obrazce. Vsi obrazci so pripravljeni tako, da jih je možno izvoziti na eDavke, AJPES in ostale inštitucije, ki to zahtevajo. Prav tako lahko pripravite obrazce za oddajo na portalu eVem. Pripravite lahko plačilne liste v tujih jezikih za delavce, ki delajo v tujini.


Rešitev omogoča tudi pripravo različnih poročil, tako na nivoju posameznega obračuna kot tudi na letnem nivoju.

V programu lahko vodite tudi evidenco potnih nalogov za službene poti v Sloveniji in tujini.


Upoštevanje oprostitev plačila prispevkov za invalidska podjetja

Program 3.0 Hermes PLAČE je skladen tudi z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D).  Invalidska podjetja lahko uveljavljajo oprostitev za vse zaposlene delavce, in sicer so oproščena plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene delavce, ki niso invalidi, le do višine trikratnika vsakokratne minimalne plače v Republiki Sloveniji. 


Pogodbeno delo

Program Pogodbeno delo je namenjen obračunavanju izplačil vseh vrst pogodbenega ali katerekoli druge vrste dela po ZDoh, ki ga pravne osebe izvajajo kot druga izplačila fizičnim osebam (podjemne pogodbe, najemnine, dividende, nagrade, …).


Modul Pogodbeno delo tudi omogoča:

 • samodejno nastavitev tipov pogodb za obdelavo obračunov (različne obdavčitve)

 • avtomatsko pripravo plačilnih nalogov za obračunane pogodbe in pripadajočih dajatev

 • avtomatsko pripravo obrazca REK-2

 • izvoz podatkov v Xml za portal eVem

 • seznam izplačil za banke

 • seznam obračunane dohodnine

 • šifrant ZDDPO (Zakon o davku od dobička pravnih oseb)

 • možnost vodenja evidence ODO obrazcev

 • navezava posamezne pogodbe s predlogo v RTF formatu (MS Word, OpenOffice Writter...)

 • evidenco oseb, ki sklepajo pogodbe z osebnimi podatki ločeno od plač (posebej zaradi zunanjih sodelavcev)


Potni nalogi

Rešitev Potni nalogi je namenjena evidenci in upravljanju potnih nalogov.


Vključeni sta ločeni evidenci:

 • potni nalogi za osebe

 • potni nalogi za vozila


Evidenca potnih nalogov za osebe vključuje šifrant izvajalcev (delavcev) in strank, naročnike oziroma plačnike, datum in uro poti, nalogodajalca, namen potnega naloga, vrsta prevoza, izračun dnevnic(e), možnost vnosa predujma, informativni izračun dolžine poti s prikazom zemljevida (od matičnega podjetja do izbranega naročnika (cilja službene poti)), ipd.

Ob vrnitvi s službene poti predlagatelj izpolni že odprt potni nalogi s predlaganimi podatki za povrnitev stroškov za potrebe obračuna; glede na vnešen čas vrnitve se obračuna dnevnica (polna, polovična ali znižana dnevnica), morebitni dodatni prevozni (npr. cestnine) in ostali stroški.

Omogočen je izračun in izpis potnega naloga službene poti po Sloveniji in tujini. Modul vključuje tudi zbirno poročilo o potnih nalogih za določeno obdobje po različnih kriterijih.


Evidenca potnih nalogov za vozila vključuje izbiro datuma, po čigavem nalogu / napotitvi je nalog izdan, relacijo, začetne in končne kilometre. Obstajata dva načina izpisa - za več ali manj ročnih zapisov poti v obdobju veljavnosti potnega naloga. Za lažje upravljanje vozil je omogočeno opominjanje na pomembna opravila (npr. servise, registracijo …) z povezavi z njimi.

Vse potne naloge in obračune je možno večkrat natisniti, na predpripravljenih predlogah izpisov.


Kadrovsko - informacijski sistem

Kadrovsko-informacijski sistem (KIS) je namenjen celovitem vodenju kadrovskih evidenc, za potrebe kadrovskega inženiringa in upravljanja človeških virov.


Modul Kadrovsko-informacijski sistem vključuje evidence o:

 • matičnih podatkih zaposlenega

 • družinskih (in vzdrževanih) članih

 • poklicu, izobraževanjih, funkcionalnih znanjih, usposabljanjih

 • delovnem mestu

 • dopustih in delovni dobi

 • bivališču

 • prenehanju delovnega razmerja

 • tujcih

 • zdravniških pregledih in cepljenjih

 • letnih razgovorih

 • zadolženi osebni varovalni opremi


Kadrovsko-informacijski sistem vključuje tudi pripravo Odločb o dopustih, obrazcev M1in M3 ter izvoz na portal eVem, zakonskih poročil po ZepDSV ter različnih drugih poročil in seznamov, vezanih na zaposlene. Ob enem vključuje tudi možnost opomnikov na dogodke, ki jih izberete in nastavite sami.


Kadrovski vmesnik e-VEM

Od 1.1.2016 je potrebno vse vloge na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vlagati izključno v elektronski obliki preko portala e-VEM. Vnos poteka preko spletnega vmesnika, kamor je potrebno ročno vnesti množico osebnih podatkov zavarovanca in vse podatke o zavarovanju ter vrsti postopka (prijava, odjava, sprememba). Stanju vlog je mogoče slediti na portalu e-VEM.


Kadrovski vmesnik e-VEM je Hermesova rešitev, ki postopek bistveno poenostavi. V programu, kjer obdelujete podatke o zavarovancih, samo pripravite .XML paket ter ga s pomočjo vmesnika brez dodatnih vnosov pošljete neposredno na portal e-VEM. Kadrovski vmesnik omogoča tudi spremljavo povratnih informacij o stanju vloge.


Koristi za uporabnike: 

 • enostavna in hitra priprava podatkov 

 • elektronski prenos na e-VEM na klik 

 • vnos podatkov samo 1x (KIS, WAH, plače) 

 • evidenca povratnih informacij ZZZS


Kadrovski vmesnik e-VEM omogoča: 

 • prijavo delavca / družbenika / samostojnega podjetnika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1), 

 • spremembo podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3), 

 • odjavo zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2), 

 • prijava / odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni M12, 

 • prijavo družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ), 

 • spremembo podatkov o družinskih članih v obveznem zdravstvenem zavarovanju (obrazec M-DČ), 

 • odjavo družinskega člana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (obrazec M-DČ).


"Kadrovski vmesnik e-VEM, ponudnika Hermes, je uspešno prestal postopek validacije pri ZZZS ter s tem pridobil status potrjene rešitve, za katero Ministrstvo za javno upravo (MJU) omogoča produkcijsko uporabo brez predhodnega testiranja."


Spremljava delovnega časa

Modul Spremljava delovnega časa omogoča:


 • vodenje šihtnih knjig z možnostjo triizmenskega vnosa, hitrega vnosa, vnosa za obdobje…

 • pri vodenju knjig program upošteva delavnik podjetja ter praznike in proste dneve

 • enostaven prenos podatkov iz šihtnih knjig v obračun plač po matriki, ki jo lahko uporabnik sam nastavi

 • planiranje ter vnosa kontrolnih list

 • primerjavo plana in dejanske realizacije opravljenih ur

 • vodenje ur po sistemu prerazporejenih ur v primeru izvajanja sezonskih del

 • uvoz ur iz Projektnega stroškovnika v kontrolne liste

 • izpis različnih poročil in kontrolnih izpisov


Z modulom Spremljava delovnega časa boste lahko podatke o opravljenem delu enostavno zajemali ter jih avtomatično prenesli v obračun Plač.


Evidentiranje delovnega časa

Vaš registrirnik delovnega časa lahko povežemo s programom Plače.VIDEO PREDSTAVITVE:


Image title

Image title
Programski paket omogoča razširitve z:

Zaupajo nam tudi