SERVIS

Komu je namenjen?

Podjetjem, ki potrebujejo zmogljivo orodje za vodenje finančno - računovodskega poslovanja.

Programski paket Hermes SRV je prava izbira za podjetja, ki potrebujejo dobro programsko rešitev na področju financ, računovodstva, komerciale, delovnih sredstev in kadrov, še posebej pa je primeren za računovodske servise.

Gre za rešitev, ki omogoča enostavno obvladovanje finančne plati poslovanja. Prilagojena je zahtevam in potrebam podjetij, ki potrebujejo hitro in učinkovito orodje za obdelavo podatkov, ki je hkrati uporabniku prijazno, zmogljivo in predvsem zanesljivo.


Vsebina rešitve

FINANCE, RAČUNOVODSTVO:


Glavna knjiga in saldakonti

Glavna knjiga predstavlja temeljno poslovno knjigo za evidentiranje poslovnih dogodkov. Služi kot temeljna evidenca za obračune, ki se izvajajo v knjigovodstvu in računovodstvu.

Modul Glavna knjiga zagotavlja analitično, natančno in pregledno spremljanje knjižb, kontov, obračunov in stanj sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Uporaba je enostavna, hitra in uporabniku prijazna.


Glavna knjiga vključuje in omogoča:

 • knjiženje dokumentov in poslovnih dogodkov

 • prenos (uvoz) in knjiženje elektronskih temeljnic

 • poenostavljeno knjiženje z možnostjo uvoza prejetih e-Računov

 • priprava virmanskih nalogov za plačilni promet

 • DDV evidence z obračunom ter prenosom na portal eDavki

 • pregled temeljnic in dokumentov

 • pregled kontnih kartic po različnih kriterijih z možnostjo izvoza v excel

 • številne šifrante (kontni plan, kupci in dobavitelji, dokumenti, stroškovna mesta, banke, …)

 • pregled, tiskanje in izvoz bruto bilance v excel

 • obdobna poročila in izvozi

 • itd.


Saldakonti so sestavni del Glavne knjige in so namenjeni zbiranju, urejanju, obdelovanju in prikazovanju podrobnih podatkov o razmerjih s kupci in dobavitelji v preteklem obdobju.


Vodenje terjatev kupcev in obveznosti do dobaviteljev vključuje:

 • pregled kartic poslovnega partnerja in pregled stanja z možnostjo izvoza v excel

 • pregled odprtih terjatev in obveznosti ter preplačil po več kriterijih

 • pregled zapadlih in nezapadlih terjatev po več kriterijih

 • pregled plačil po računih za določeno obdobje

 • opomine, tožbe in IOP obrazce

 • kompenzacije 


DDV

DDV modul je sestavni del Glavne knjige, ki omogoča vodenje davčnih evidenc. Davčne evidence se napolnijo avtomatično iz knjižb zavedenih v Glavni knjigi. Pripravljene davčne knjige lahko pregledujete, urejate ter izpisujete. Na podlagi davčnih knjig se avtomatično pripravi obračun DDVja (DDV-O obrazec), ki se lahko avtomatično prenese na spletni portal eDavkov. Obračun DDVja lahko nato tudi avtomatično poknjižite v Glavno knjigo. Modul omogoča tudi izpis Rekapitulacijskega poročila ter Poročila o dobavah (76. a člen ZDDV). Obe poročili lahko tudi izvozite na portal eDavkov. S kontrolo skladnosti lahko hitro ugotovite morebitne nepravilnosti v davčnih evidencah, izvozi podatkov pa vam omogočajo hitro pripravo datotek potrebnih za davčno kontrolo, v formatu predpisanem s strani FURSa.

Bilančna poročila po SRS

Modul Bilančna poročila omogoča poenostavitev priprave zaključnih (letnih) poročil. Vir podatkov je Glavna knjiga s saldakonti, kjer se zajemajo podatki, ki predstavljajo osnovo za pripravo različnih poročil.

Rešitev je v osnovi namenjena pripravi poročil ob zaključku poslovnega leta, kar pa ne predstavlja nobene omejitve za pripravo medletnih poročil. Modul že vključuje osnovne sheme poročil, ki pa jih lahko poljubno spremenite po svojih željah in potrebah ali dodate nove. Tako postane priprava poročil zelo enostavna in predvsem hitra.


Plačilni promet

Plačilni promet je sestavni del programa Glavna knjiga in omogoča pripravo plačilnih nalogov na podlagi podatkov vnesenih ob knjiženju prejetih listin. Priprava plačilnih nalogov je avtomatska, pripravljene podatke pa lahko naknadno pregledujete in urejate. Plačilne naloge lahko izvozite ter pošljete v bančni program za plačilni promet. Omogočena je priprava ter pošiljanje domačih ter čezmejnih plačil. Plačilne naloge lahko tudi združujete. Modul omogoča tudi izpis plačilnih nalogov na A4 ter izpis seznama plačilnih nalogov, ki so kandidati za plačilo.


Zamudne obresti

Obračun zamudnih obresti je zelo preprost modul, ki izhaja iz podatkov, evidentiranih in obdelanih v Glavni knjigi s saldakonti. Za obračun obresti lahko uporabljate različne nabore obrestnih mer, ki jih pripravite sami. Pri samem obračunu le izberete razpon partnerjev, za katere želite obračunati zamudne obresti, in tip obresti, vse ostalo pa naredi modul sam. Če želite, lahko obračunane obresti tudi poknjižite v Glavno knjigo s saldakonti.

Rešitev Zamudne obresti omogoča tudi pripravo posamičnih obračunov, kar pomeni, da sami sestavite obrestni primer, za katerega se nato izvrši obračun obresti. V tem primeru gre za obračun, ki je popolnoma neodvisen od Glavne knjige s saldakonti.

Dodatno funkcionalnost Zamudnih obresti je tudi možnost priprave amortizacijskega načrta, s katerim zelo enostavno izračunate vrednost anuitet v primeru dajanja posojil.KOMERCIALA:


Fakturiranje, ponudbe, predračun

Modul je namenjen pripravi faktur in predračunov. Postopek priprave obojih je enak.

Fakture in ponudbe lahko združujete v različne fakturne skupine, s čimer povečate njihovo preglednost, obenem pa jim lahko na ta način dodajate informacije, ki utegnejo biti pomembne za konkretnega kupca. Program omogoča tudi pripravo avansnih računov, ki jih lahko kasneje vežete na končni račun, ki posledično vsebuje tudi zahtevano dodatno razdelano specifikacijo davka.

 

Ključne karakteristike modula Fakturiranje:

 • Poleg faktur in ponudb je možno izdajati tudi dobropise

 • Možnost kopiranja predračuna v račun

 • Možnost kopiranja računov

 • Možnost priprave faktur za obročno plačevanje

 • Možnost priprave faktur iz dobavnic (tudi za sukcesivne dobave)

 • Možnost uvoza DESADV v fakturo

 • Avtomatično razknjiževanje zalog

 • Določanje limitov kupcev (in posledično blokada izdaje ob doseženem limitu)

 • Možnost uporabe različnih cenikov

 • Možnost uporabe rabatnih tabel

 • Avtomatično knjiženje dokumentov v Glavno knjigo s saldakonti

 • Različna poročila

 • Možnost izvozov poročil v Excel


ANALIZE, STATISTIKA:


Statistika finančnih računov

Statistika finančnih računov je modul iz nabora rešitev za statistična poročila. Namenjen je pripravi in oddaji poročil za četrtletno zbiranje podatkov o stanjih finančnih sredstev in obveznostih na finančnih računih ter o transakcijah in vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih rezidenti izkazujejo kot terjatev ali obveznost do drugih enot oziroma sektorjev v domačem gospodarstvu oziroma do enot iz tujine.

Ko so poročila pripravljena, modul pripravi XML datoteko, s pomočjo katere poročila posredujete na AJPES.

Modul deluje v povezavi z rešitvijo Glavna knjiga s saldakonti, iz katere črpa podatke za pripravo poročil. Sheme za pripravo poročil so v modulu vnaprej definirane, sami pa jih lahko po potrebi tudi dopolnite. Tako so poročila pripravljena hitro in enostavno.

Rešitev Statistika finančnih računov vključuje tudi Obvezni pobot, ki je namenjen pripravi podatkov za obvezni pobot. Program pripravi podatke za pobot iz Glavne knjige s saldakonti (iz saldakontskih evidenc).

Program omogoča enostavno pripravljanje ter urejanje podatkov pred oddajo. Podatke lahko izvozite v .xml ter nato uvozite na spletni strani Ajpesa.


DELOVNA SREDSTVA:


Osnovna sredstva

Osnovna sredstva je namenjen vodenju evidence lastnih osnovnih sredstev. Pri vnosu lahko osnovna sredstva razvrščate v več različnih kategorij, pri čemer lahko sami poljubno dodajate nove tipe kategorij. Na vsakem osnovnem sredstvu lahko vnašate tudi podatke o krepitvah in slabitvah ter različnih medletnih spremembah (popravek nabavne vrednosti, popravek popravka itd.), vsakemu pa lahko dodate tudi sliko in izpišete pripadajočo nalepko s črtno kodo.

Fleksibilno izvajanje obračunov

Obračune lahko izvajate mesečno ali letno in jih poljubno tudi ponavljate. Podatek o obračunani amortizaciji in posledično skupnem popravku vrednosti je takoj zapisan na kartico osnovnega sredstva, kar pomeni, da lahko v vsakem trenutku dobite točen podatek o strošku amortizacije.


KADRI, PLAČE:


Plače

Modul Plače je namenjen vsem uporabnikom iz gospodarskih družb (d.o.o., d.n.o., d.d.), samostojnim podjetnikom – posameznikov ter uporabnikom v javnemu sektorju (v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS).

Rešitev Plače omogoča tudi pripravo obračuna prispevkov za nosilce dejavnosti oziroma lastnike podjetij. Prav tako je možno plače obračunavati za invalide, nerezidente, zaposlenim, za katere ste drugi delodajalec, zaposlenim na individualni pogodbi, zaposlenim preko javnih del, vajencem ter zaposlenim z benifikacijo.


Načini izvajanja obračunov Plač

Obračun Plač lahko izvajate na različne načine, in sicer:

 • vnos v urah, modul na osnovi določene urne postavke zaposlenega izračuna bruto plačo za vsako postavko

 • bruto znesek postavke

 • neto znesek postavke (bruto-prispevki)

 • neto neto znesek (bruto-prispevki-dohodnina)

 • vnos v procentu (%), vrednost te postavke modul izračuna samodejno

 • paketni obračun plač za vse zaposlene naenkrat

 • uvoz obračunskih podatkov iz Excelovih dokumentov

 • kopiranje obračun med meseci

 • omogoča tudi drugačne oblike obračuna

  • dogovorjena plača

  • itd.


Vsaka od obračunskih postavk (redno delo, dopust, nadure itd.) je prosto nastavljiva  v smislu načina vnosa, načina obračuna dohodnine, kategorij, ki se na to postavko obračunajo (prispevki iz, prispevki na, dohodnina), ter pozicije na REK-1 in M4.


Samodejno obračunavanje Plač

Pri obdelavi obračuna Plač modul na osnovi vnešenih obračunskih podatkov samodejno obračuna Plače z upoštevanjem vseh olajšav in odtegljajev (krediti, zavarovanja, dodatno pokojninsko zavarovanje itd.), obenem pa (lahko) obračuna tudi razliko do minimalne plače in najnižje osnove za obračun prispevkov (vsako posebej), v primerih, ko je to potrebno. Ko je obračun izvršen, modul samodejno pripravi plačilne naloge in vse pripadajoče obrazce. Vsi obrazci so pripravljeni tako, da jih je možno izvoziti na eDavke, AJPES in ostale inštitucije, ki to zahtevajo. Prav tako lahko pripravite obrazce za oddajo na portalu eVem. Pripravite lahko plačilne liste v tujih jezikih za delavce, ki delajo v tujini.


Rešitev omogoča tudi pripravo različnih poročil, tako na nivoju posameznega obračuna kot tudi na letnem nivoju.

V programu lahko vodite tudi evidenco potnih nalogov za službene poti v Sloveniji in tujini.


Upoštevanje oprostitev plačila prispevkov za invalidska podjetja

Program 3.0 Hermes PLAČE je skladen tudi z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D).  Invalidska podjetja lahko uveljavljajo oprostitev za vse zaposlene delavce, in sicer so oproščena plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene delavce, ki niso invalidi, le do višine trikratnika vsakokratne minimalne plače v Republiki Sloveniji. 


Potni nalogi

Rešitev Potni nalogi je namenjena evidenci in upravljanju potnih nalogov.


Vključeni sta ločeni evidenci:

 • potni nalogi za osebe

 • potni nalogi za vozila


Evidenca potnih nalogov za osebe vključuje šifrant izvajalcev (delavcev) in strank, naročnike oziroma plačnike, datum in uro poti, nalogodajalca, namen potnega naloga, vrsta prevoza, izračun dnevnic(e), možnost vnosa predujma, informativni izračun dolžine poti s prikazom zemljevida (od matičnega podjetja do izbranega naročnika (cilja službene poti)), ipd.

Ob vrnitvi s službene poti predlagatelj izpolni že odprt potni nalogi s predlaganimi podatki za povrnitev stroškov za potrebe obračuna; glede na vnešen čas vrnitve se obračuna dnevnica (polna, polovična ali znižana dnevnica), morebitni dodatni prevozni (npr. cestnine) in ostali stroški.

Omogočen je izračun in izpis potnega naloga službene poti po Sloveniji in tujini. Modul vključuje tudi zbirno poročilo o potnih nalogih za določeno obdobje po različnih kriterijih.


Evidenca potnih nalogov za vozila vključuje izbiro datuma, po čigavem nalogu / napotitvi je nalog izdan, relacijo, začetne in končne kilometre. Obstajata dva načina izpisa - za več ali manj ročnih zapisov poti v obdobju veljavnosti potnega naloga. Za lažje upravljanje vozil je omogočeno opominjanje na pomembna opravila (npr. servise, registracijo …) z povezavi z njimi.

Vse potne naloge in obračune je možno večkrat natisniti, na predpripravljenih predlogah izpisov.


Dohodki po ZDoh-pogodbeno delo, avtorski honorarji

Program Pogodbeno delo je namenjen obračunavanju izplačil vseh vrst pogodbenega ali katerekoli druge vrste dela po ZDoh, ki ga pravne osebe izvajajo kot druga izplačila fizičnim osebam (podjemne pogodbe, najemnine, dividende, nagrade, …).


Modul Pogodbeno delo tudi omogoča:

 • samodejno nastavitev tipov pogodb za obdelavo obračunov (različne obdavčitve)

 • avtomatsko pripravo plačilnih nalogov za obračunane pogodbe in pripadajočih dajatev

 • avtomatsko pripravo obrazca REK-2

 • izvoz podatkov v Xml za portal eVem

 • seznam izplačil za banke

 • seznam obračunane dohodnine

 • šifrant ZDDPO (Zakon o davku od dobička pravnih oseb)

 • možnost vodenja evidence ODO obrazcev

 • navezava posamezne pogodbe s predlogo v RTF formatu (MS Word, OpenOffice Writter...)

 • evidenco oseb, ki sklepajo pogodbe z osebnimi podatki ločeno od plač (posebej zaradi zunanjih sodelavcev)


Image title

Image title
Zaupajo nam tudi