Reference

Že v sklopu zasnove investicijskega projekta Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, smo ob zastavljenih primarnih ciljih načrtovali tudi transparentno in pregledno spremljanje izvedbe projekta na strani operativne izvedbe, vključno z nadzorom in obračunom. S programsko rešitvijo 4BUILD je zagotovljen celovit nadzor nad realizacijo aktivnostmi, e-nadzor gradbene knjige, avtomatska priprava gradbenih situacij ter pregled finančnega stanja in realizacije del na projektu.

prof. dr. Bojan Majes, direktor Inštitut UL FGG d.o.o., Projektna pisarna UL FKKT-FRI

Srečali smo se ob vstopu v “najstniška leta”, ko sta obe podjetji praznovali 10. obletnico delovanja. Skupaj smo rastli in se odlično dopolnjevali; Hermes s hitrimi in odličnimi odgovori “po naši meri” na naša vedno nova vprašanja, zahteve in predloge. Za nami je 10 let uspešnega sodelovanja in program Hermes je medtem prerastel v nepogrešljivo orodje. Vsem, ki tvorijo homogeno jedro kolektiva Hermes iskrene čestitke, hvala za vso strokovno podporo in še naprej veliko poslovnih uspehov.

Magda Končar, poslovni koordinator DZS GRAFIK d.o.o.

S podjetjem Hermes sodelujemo že vrsto let in zaradi odličnega sodelovanja ni bilo nikakršne potrebe, da menjamo partnerja. V vsakem trenutku, ko smo potrebovali pomoč, je bil njihov odziv takojšen in storitve so bile opravljene kot smo si želeli. Še posebej pa velja poudariti prijaznost vseh zaposlenih, kar zagotovo izhaja iz načina vodenja oziroma usmeritev njihovega vodstva. Ravno to slednje manjka mnogim direktorjem in vodilnim. Vsekakor si želimo še dolgo sodelovanje, podjetju pa veliko poslovnih uspehov in osebnega zadovoljstva.

prof. Drago Gradišek, ravnatelj Glasbena šola Krško

Od začetnih programskih rešitev v letu 1997, kot so npr. naročilni sistem kupcev, carinsko skladišče D in klasično materialno poslovanje je zagnana ekipa strokovnjakov podjetja HERMES na čelu z direktorjem ob podpori mojih sodelavcev v vseh minulih letih z izrednim posluhom za specifične pogoje in potrebe pri plasmaju vseh naših oziroma Yamahinih programskih vsebin v Sloveniji in tujini, s hitrim uvajanjem novosti in prilagajanjem tehničnim zmožnostim uspela zgraditi unikatno in za nas celovito poslovno informatiko po naši meri.

Marko Tomše, direktor DELTA TEAM d.o.o. Krško

V začetku leta 2014 smo se odločili za vzpostavitev sistema računalniško podprtih ravnateljskih nadzornih plošč s prikazom poslovanja posameznih organizacijskih enot in zavoda kot celote. Programska rešitev Business dashboard s pomočjo sistema poslovne inteligence ter na podlagi izgrajenih sodil in ključev za razdelitev oziroma knjiženje tako prihodkov kot stroškov med posamezne poslovno - izidne enote zagotavlja ažurne informacije v realnem času za poslovno odločanje.Vzpostavljen sistem, ki je v skladu s temeljnimi značilnostmi poslovodnega računovodstva, je po besedah notranje revizije pilotni projekt oziroma primer dobre prakse, ki ga v naši državi v javnem sektorju še ni bilo zaslediti. Nudi zelo natančen in podroben vpogled v poslovanje vsake organizacijske enote kot tudi poslovanje drugih poslovno-izidnih enot oziroma stroškovnih mest, ki so v zavodu oblikovani.

mag. Alenka Zuraj Balog, direktorica Šolski center Krško - Sevnica

Kot enakovredni član velike mednarodne skupine Fuchs si pri izbiri naših dobaviteljev prizadevamo, da sodelovanje temeljni na profesionalnem in partnerskem pristopu. Strmimo k vzpostavitvi dolgoročnega odnosa, ki temelji na strokovnosti, zaupanju in odprti komunikaciji. HERMES nam s svojimi programskimi rešitvami omogoča kakovostno spremljanje rezultatov poslovanja, kar predstavlja osnovo za nadaljnje poslovne odločitve.

Bogdan Planinc, direktor FUCHS MAZIVA LSL proizvodnja in prodaja d.o.o.

V Metalni Senovo imamo na mnoga vprašanja, vezana na dnevno poslovanje, odgovore in podatke, a za iskanje in obvladovanje slednjih porabimo preveč časa in energije. Pred letom dni smo začeli projekt celovite informacijske prenove s Hermesom. Z ambicijo, da obvladujemo naše dnevno poslovanje, smo začeli z materialnim poslovanjem, ki je srce naših dnevnih aktivnosti. Smo na začetku uporabe, a prvi rezultati so že pozitivni, zato z veseljem planiramo nadaljevanje aktivnosti, ki nam bo omogočila informatizacijo celotne proizvodne. Zaposleni v Hermesu profesionalno opravljajo svoje aktivnosti in so dober zgled partnerskega sodelovanja.

Dejan Marcola, direktor METALNA SENOVO d.o.o.

V našem podjetju se vsakodnevno srečujemo z izzivi zahtevnega projektiranja. Da bi jih uspešno obvladovali, je za nas ključna zmogljivost in zanesljivost računalniške opreme. Le-to že več let nabavljamo pri podjetju HERMES, kjer nam znajo svetovati in ponuditi kakovostno opremo, katero primerno hitro tudi dobavijo.

Franc Katič, direktor SIPRO INŽENIRING svetovanje in projektiranje d.o.o.

S podjetjem HERMES smo skupaj že trinajst let in s sodelovanjem smo bili vedno zadovoljni. Uporabljamo skoraj vso njihovo programsko opremo, ki je na naše zadovoljstvo ažurno posodobljena. Navdušeni smo tudi nad sistemom dela na daljavo, kar nam je velikokrat v pomoč. Želimo si še nadaljnjega dobrega sodelovanja.

Jožica Užmah, računovodja ESOT d.o.o.

V šolskem letu 2011/2012 smo se povezali s podjetjem Hermes, ki nam je v šolske namene podelilo licence programa za izdelavo gradbenih kalkulacij 4BUILD. Sodelovanje je v vseh pogledih več kot zadovoljivo, v primeru, če se pojavijo kakšna koli vprašanja ali težave, jih rešujejo z ažurnimi odgovori preko elektronske pošte, telefona ali pa se celo zglasijo pri nas. Dijaki kakor tudi učitelji smo z uporabo programa zelo zadovoljni, kajti predstavlja nam lažje, predvsem pa hitrejše, s tem pa tudi kompleksnejše delo na področju gradbenih kalkulacij.

Andrej Hrastnik, učitelj Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja Celje

Pri upravljanju naše poglavitne dejavnosti upravljanja z nepremičninami, ogrevanja in vzdrževanja si prizadevamo za stalno izboljšavanje kakovosti naših storitev, predvsem pa se trudimo skrajšati odzivni čas od prijave napake do njene odprave. Podobno pričakujemo tudi od svojih poslovnih partnerjev, med katerimi vrsto let sodi seveda tudi Hermes s svojimi informacijskimi rešitvami. Ker smo oboji razvojno naravnani, zelo odzivni in odprti za izboljšave, s prijaznimi in strokovnimi zaposlenimi, je tovrstno partnersko sodelovanje uspešno in v obojestransko zadovoljstvo.

Goran Udovč, direktor RUDAR SENOVO d.o.o.

Ena izmed naših dobrih poslovnih potez je nedvomno sodelovanje s podjetjem Hermes, ki nam s svojo programsko podporo omogoča nemoteno poslovanje že skoraj celo desetletje. Programi so enostavno zastavljeni, njihova osvojitev in uporaba je enostavna, spremembe in izboljšave so tekoče ažurirane. Pomoč je s strani njihovih svetovalcev vselej zagotovljena, lahko trdimo, da je tako njihova strokovna kot programska usposobljenost na mestu in v koraku s časom ter spremembami zakonov in predpisov s strani države.

Polona Lačen Slemenšek, direktorica SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o.

Na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru uporabljamo programsko rešitev Gradbene kalkulacije podjetja Hermes že tretje študijsko leto. Računalniška aplikacija Gradbene kalkulacije 4build predstavlja celovito rešitev v prvi vrsti na področju gradbenih kalkulacij ter s svojo nadgradnjo tudi podporno orodje za spremljanje poslovanja in uspešnosti projekta v času gradnje objekta ter pripravo finančnih pokalkulacij ob zaključku projekta. Osnovni program 4build Lite uporabljamo pri izvedbi računalniških vaj pri predmetu Ekonomika grajenja na dodiplomskem študiju ter nadgradnjo 4build Standard pri predmetu Management gradbenih projektov na podiplomskem programu. Ker obe različici programa v večini povzemata teoretične pristope oblikovanja ponudbenih cen gradbenih storitev ter gradbenega poslovanja v času gradnje objekta nam računalniški program pri izvajanju pedagoškega procesa služi kot izredno koristna aplikacija s katerim lahko študentom prikažemo dejansko uporabo teoretičnih znanj v praksi.

doc. dr. Nataša Šuman, Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru

Podjetje HERMES nam z uporabo njihovih produktov ves čas sodelovanja zagotavlja nemoteno poslovanje, predvsem zaradi hitre odzivnosti in sledenja predpisanim spremembam. Naše posebnosti so za njih hitro rešljiv izziv, vedno so pripravljeni prisluhniti in pomagati s prijaznim nastopom.

Ervin Pečnik, dr.med., v.d. direktorja Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Rast in razvoj družbe KOSTAK sta v zadnjih deset in več letih intenzivno povezani tudi s poslovno-informacijsko hišo HERMES. Z njihovimi programskimi rešitvami, tako standardnimi kot prilagojenimi za naše poslovanje, pokrivamo preko 80 odstotkov vseh naših poslovnih procesov. Hermes je strokoven, zanesljiv in zelo odziven poslovni partner, brez katerega si ne znamo predstavljati našega nemotenega dela. V zadnjem obdobju je sodelovanje še dodatno usmerjeno v podporo brezpapirnemu poslovanju, trenutno pa pričenjamo z uporabo najnovejših Hermesovih rešitev s področja poslovne inteligence, kot so poslovodno obveščanje, poslovna analitika in direktorske nadzorne plošče.

Miljenko Muha, predsednik uprave KOSTAK d.d.

Od kar vodim področje IT v našem podjetju poslovno sodelujemo s podjetjem HERMES. Z njihovo pomočjo smo postavili od prvih računalnikov pa do najsodobnejšega omrežja. Posebej pa gre pohvaliti sodelovanje s skrbnikom našega sistema, saj je naš odnos z njim v teh letih zaradi strokovnosti in požrtvovalnosti prerasel v več kot samo poslovnega.

Igor Ilovar, tehnični direktor Integral Brebus Brežice d.o.o.

Zaupajo nam tudi